Archív za Marec 2011

Quark – matematická súťaž
Streda, 30. Marec 2011 | Autor: sjiricek


V časopise Quark prebiehala súťaž z matematiky, ktorá bola určená všetkým bez ohľadu na vek.

Rok  2006

85. kolo (11/2006)

 1. Vypočítajte obsah kosoštvorca ABCD, pokiaľ viete, že polomery opísaných kružníc trojuholníkom ABC a ACD12,5 a 25.
 2. Kráľovná má osem rôznych prsteňov, pričom päť z nich si chce zobrať na slávnosť. Týchto päť prsteňov si však môže dať iba na štyri prsty pravej ruky okrem palca, pričom na každý prst si môže dať ľubovoľný počet prsteňov (aj žiadny). Zistite, koľkými spôsobmi to môže spraviť, pokiaľ kráľovnej záleží na poradí prsteňov na každom prste.
 3. Nájdite (1 - sin t)(1 - cos t) pokiaľ viete, že (1 + sin t)(1 + cos t) = 5/4.
 4. Množina A pozostáva z m po sebe idúcich celých čísel so súčtom 2m a množina B pozostáva z 2m po sebe idúcich celých čísel so súčtom m. Nájdite m, pokiaľ viete, že rozdiel medzi najväčším prvkom v množine A a najväčším prvkom v množine B je 99.

Úlohy 84. kola (10/2006)

 1. Klada dreva má tvar valca s priemerom podstavy 12. Drevorubač urobil dva rovinné rezy, pričom prvý bol kolmý na os klady a druhý zvieral s osou uhol 45°. Navyše priamka, v ktorej sa roviny rezov pretínali, sa dotýkala klady v práve jednom bode. Zistite objem klina, ktorý odrezal drevorubač z klady.
 2. Uvažujme konvexný mnohosten s 26 vrcholmi, 60 hranami a 36 stenami, ktorého 24 stien sú trojuholníky a 12 stien sú štvoruholníky. Telesovou uhlopriečkou nazvime úsečku spájajúcu dva vrcholy, ktoré neležia v rovnakej stene. Koľko telesových uhlopriečok má náš mnohosten?
 3. Funkcia f spĺňa f(x) + f(x-1) = x2 pre všetky x. Nájdite zvyšok f(94) po delení 1000, pokiaľ viete že f(19) = 94.
 4. Koľko existuje usporiadaných dvojíc (a, b), pre ktoré má sústava rovníc ax + by = 1, x2 + y2 = 50 aspoň jedno riešenie a všetky riešenia sú celočíselné?

Úlohy 83. kola (9/2006)

 1. Bod P leží vo vnútri pravouhlého trojuholníka ABC s pravým uhlom pri vrchole B tak, že každú stranu je z bodu P vidieť pod uhlom 120°. Nájdite dĺžku |PC| pokiaľ viete, že |PB| = 6 a |PA| = 10.
 2. Nájdite najväčšie celé číslo n, pre ktoré existuje práve jedno celé číslo k tak, že 8/15 < n/(n+k) < 7/13.
 3. Nech p0(x) = x3 + 313x2 - 77x - 8 a pn(x) = pn-1(x - n). Aký je koeficient pri x v p20(x)?
 4. Z množiny {1, 2, 3, …, 1000} vyberáme náhodne a bez vrátenia šesť čísel. Zostrojme dva kvádre, pričom prvý má dĺžky hrán rovné prvým trom zvoleným číslam a druhý má dĺžky hrán rovné druhým trom zvoleným číslam. Nájdite pravdepodobnosť, s ktorou sa dá prvý kváder umiestniť dovnútra druhého kvádra tak, že ich hrany sú rovnobežné.

Úlohy 82. kola (8/2006)

 1. Korene rovnice x3 + 3x2 + 4x - 11 = 0a, b, c. Ak má rovnica x3 + rx2 + sx + t = 0 korene a + b,  b + c, c + a, aký musí byť koeficient t?
 2. Nech k je kladné celé číslo také, že 36 + k, 300 + k, 596 + k sú druhé mocniny troch za sebou idúcich členov aritmetickej postupnosti. Nájdite k.
 3. Cyril a Dano sú vzdialení od seba 100 m. Cyril beží smerom k Danovi rýchlosťou 8 m/s po priamke, ktorá zviera uhol 60° s priamkou spájajúcou Dana a Cyrila. Dano beží po priamke rýchlosťou 7 m/s tak, aby stretol Cyrila čo najskôr. Ako ďaleko musí Cyril bežať, aby sa stretol s Danom?
 4. Množina kladných čísel má trojuholníkovú vlastnosť, ak obsahuje tri prvky, ktoré sú stranami trojuholníka. Nájdite najväčšie také číslo n, že každá 10-prvková podmnožina množiny {4, 5, 6, …, n} má trojuholníkovú vlastnosť.

Úlohy 81. kola (7/2006)

 1. Nájdite najmenšie kladné celé číslo k, pre ktoré existuje viac ako jedna neklesajúca postupnosť kladných celých čísel a1, a2, a3, …, v ktorej platí a9 = k a an+2 = an+1 + an.
 2. Deväť kariet označených číslami 1, 2, 3, …, 9 bolo náhodne rozdaných medzi troch hráčov po troch kartách. Nájdite pravdepodobnosť, že každý hráč má karty s nepárnym súčtom.
 3. Označme S množinu všetkých racionálnych čísel, ktoré majú tvar 0,abcabcabcabc… (kde a, b, c sú nie nutne rôzne číslice). Pokiaľ všetky prvky množiny S prepíšeme do tvaru zlomkov r/s v základnom tvare, koľko rôznych hodnôt r použijeme?
 4. Body A a C ležia na kružnici so stredom O a polomerom √50. Vo vnútri kruhu leží bod B taký, že |< ABC| = 90°, |AB| = 6 a |BC| = 2. Nájdite vzdialenosť |OB|.

Úlohy 80. kola (6/2006)

 1. Nájdite súčin reálnych kladných riešení rovnice .
 2. Koľko zlomkov m/n napísaných v základnom tvare spĺňa súčasne rovnosť m.n = 20! a nerovnosť 0 < m/n < 1?
 3. Je daný pravouhlý trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole A a stranami dĺžky 90, 120 a 150. Rovnobežky s odvesnami, ktoré sa dotýkajú vpísanej kružnice trojuholníka ABC, odtínajú dva menšie trojuholníky. Nájdite vzdialenosť stredov vpísaných kružníc týchto trojuholníkov.
 4. Ráno bola na Orave teplota trikrát nižšia ako na obed. Ak by ráno bola teplota o 6 stupňov nižšia, bola by štyrikrát nižšia ako na obed. Aká teplota bola ráno na Orave?

Riešenie úloh 80. kola


Úlohy 79. kola (5/2006))

 1. Nájdite dve najmenšie kladné čísla také, pre ktoré platí, že sínus tohto čísla v stupňoch sa rovná sínusu toho istého čísla v radiánoch.
 2. V rovine je daný pravidelný dvanásťuholník. Zistite počet štvorcov ležiacich v tejto rovine, ktoré majú aspoň dva vrcholy totožné s vrcholmi dvanásťuholníka.
 3. Trojuholník ABC má veľkosti uhlov pri vrcholoch A a B postupne 60° a 45°. Dĺžka osi uhla pri vrchole A je 24. nájdite obsah trojuholníka ABC.
 4. Nájdite minimálnu hodnotu (9x2.sin2x + 4) / (x.sin x) pre 0 < x < p

Riešenie úloh 79. kola


Úlohy 78. kola (4/2006)

 1. Drevená kocka s hranou 1 cm je položená na stole (horizontálna rovina) a vo vzdialenosti x nad jedným z jej horných vrcholov je umiestnený bodový zdroj svetla. plocha tieňa (bez spodnej steny kocky), ktorý táto kocka vrhá, je 48 cm2. Nájdite vzdialenosť x.
 2. Je daná množina S = {1, 2, 3, 5, 8 13, 21, 34}. Nájdite súčet najväčších prvkov všetkých neprázdnych podmnožín množiny S.
 3. Riešeniami sústavy rovníc
  log225x + log64y = 4,  logx225 - logy64 = 1
  sú rôzne dvojice (x, y) = (x1, y1) a (x, y) = (x2, y2). Nájdite log30(x1y1x2y2).
 4. Nájdite najmenšie celé číslo, ktoré má práve 6 nepárnych a 12 párnych deliteľov.

Úlohy 77. kola (3/2006)

 1. V rovnobežníku ABCD je na polpriamke DA za bodom A daný bod P. Priamka PC pretína stranu AB v bode Q a uhlopriečku BD v bode R. Nájdite dĺžku úsečky RC pokiaľ viete, že |PQ|=735 a |QR|=112.
 2. Korene rovnice x3 + 3x2 + 4x -- 11 = 0a, b, c. Rovnica s koreňmi a + b, b + c, c + a má tvar x3 + rx2 + sx + t = 0. Nájdite t.
 3. Koľko existuje kladných celých čísel
  väčších ako 10, ktorých cifry v danom poradí tvoria striktne
  rastúcu postupnosť?
 4. V ktorom riadku Pascalovho trojuholníka existujú tri za sebou idúce binomické koeficienty, ktoré sú v pomere 3:4:5?

Úlohy 76. kola (2/2006)

 1. Koľko existuje reálnych čísel b takých, že rovnica x2 + bx + 6b
  iba celočíselné riešenia?
 2. Nájdite najmenšie číslo n pokiaľ viete, že n je deliteľné 75 a má práve 75
  deliteľov.
 3. Uvažujme trojuholník s dĺžkami strán 20, 21 a 22. Priamka rovnobežná s najkratšou stranou prechádzajúca stredom vpísanej kružnice tohto trojuholníka pretína zvyšné dve strany v bodoch X a Y. Nájdite dĺžku úsečky XY.
 4. Beáta má 25 rokov a Adam má d > 25 rokov. Za n rokov bude vek Beáty rovný veku Adama s prehodenými ciframi (teda ak napríklad Beáta bude mať 36 rokov, Adam bude mať 63). Zistite, koľko existuje usporiadaných dvojíc (n, d). Predpokladáme, že Adam ani Beáta sa nedožijú 100 rokov.

Úlohy 75. kola (1/2006)

 1. Uvažujme trojuholník ABC s pravým uhlom pri vrchole B a stranami |AB| = 12, |AC| = 37. Označme AD os uhla pri vrchole A, pričom bod D leží na strane BC. Ďalej zvoľme na strane AB bod E a na strane AC bod F tak, že |AE| = 3 a |AF| = 10. Priamke EF pretína AD v bode G. Nájdite obsah štvoruholníka GDCF zaokrúhlený na celé číslo.
 2. Na volejbalovom turnaji sa zúčastnilo päť družstiev. Hralo sa systémom každý s každým a pravdepodobnosť výhry každého z dvoch hrajúcich družstiev bola 1/2. S akou pravdepodobnosťou neexistovalo po skončení turnaja družstvo, ktoré by prehralo alebo vyhralo všetky svoje zápasy?
 3. Nájdite najmenšie kladné celé číslo, ktoré sa dá napísať ako súčet deviatich, aj desiatich, aj jedenástich po sebe nasledujúcich kladných celých čísel.
 4. Dané sú reálne čísla xi pre i = 1, 2, …, n, pre ktoré platí:-1 < xi < 1. Nájdite najmenšie n, pre ktoré je možné, že |x1| + |x2| + … + |xn| = 19 + |x1x2 + … + xn|.
Rok  2005
Úlohy 74. kola (12/2005)
 1. Nech ABCD je štvorec so stranou dĺžky 1. Na stranách AB, BC, CD, DA zvoľme postupne body A’, B’, C’, D’ tak, že |AA’|/|AB| = |BB’|/|BC| = |CC’|/|CD| = |DD’|/|DA| = 1/n. Prienik pásu medzi priamkami AC’ a A’C a pásu medzi priamkami BD’ a B’D je štvorec s obsahom 1/1201. Nájdite číslo n.
 2. Kladné celé čísla A, B, C, D spĺňajú A5 = B4 a C3 = D2. Navyše platí, že C = A + 19. Nájdite rozdiel D - B.
 3. Námorník robí kroky dĺžky 1. Navyše je
  opitý, takže spraví krok na sever, juh, východ alebo západ s
  rovnakou pravdepodobnosťou. Predpokladajme, že námorník stojí v
  počiatku súradnicovej sústavy, ktorej y-ová os smeruje na sever a
  x-ová na východ. Zistite, s akou pravdepodobnosťou sa námorník
  dostane do bodu (2, 2) na menej ako sedem krokov.
 4. Prirodzené čísla a, b, c tvoria rastúcu geometrickú postupnosť. Vieme, že b - a je druhou mocninou prirodzeného čísla a abc = 46656. Nájdite a + b + c.
Úlohy 73. kola (11/2005)
 1. Množina bodov (x, y), ktoré spĺňajú y2 + 2xy + 40|x| = 400
  rozdeľuje rovinu na niekoľko častí. Nájdite obsah tých zo
  spomínaných častí, ktoré sú ohraničené.
 2. Pre konečnú postupnosť an platí a1 =
  1000, a2 = p a an+2 = an -- an+1 pre všetky n ? 1. Daná postupnosť končí, ak sa v nej vyskytne prvé záporné číslo. Nájdite prirodzené číslo p, pre
  ktoré je táto postupnosť najdlhšia.
 3. Slová zložené iba z písmen A a B sú
  elektronicky prenášané. Vieme, že každé písmeno bude prenesené s
  pravdepodobnosťou 1/3 ako to druhé (teda A príde namiesto B a
  naopak). Poslali sme elektronicky slovo AAA a slovo BBB. Zistite,
  s akou pravdepodobnosťou sa bude po elektronickom prenose prvé
  slovo nachádzať v slovníku (slová sú v bežnom abecednom poradí)
  pred druhým slovom po prenose.
 4. V danej polkružnici sú nakreslené tri rovnobežné tetivy s dĺžkami 2, 3, 4 a so stredovými uhlami postupne x, y, x + y. Nájdite cos x.
Úlohy 72. kola (10/2005)
 1. Koľko existuje slov dlhých na 7 písmen,
  ktoré sú zložené iba z písmen A, B,C (nie nevyhnutne všetkých
  troch), v ktorých navyše A nikdy nenasleduje hneď za B, B nikdy
  nenasleduje hneď za C, C nikdy nenasleduje hneď za A?
 2. Nech T je pravidelný štvorsten. Nech T* je štvorsten, ktorého vrcholy sú stredy stien štvorstena T. Nájdite pomer objemov štvorstenov T a T*.
 3. Postupnosť x1, x2, x3, … je definovaná vzťahom xk = 1/(k2 + k). Pre ktoré m a n platí, že súčet po sebe nasledujúcich členov postupnosti xm + xm+1 + … + xn = 1/29?
 4. Klasická kocka (na ktorej padne každé číslo s rovnakou pravdepodobnosťou) bola hodená štyri krát. Nájdite pravdepodobnosť, že každé číslo nebolo menšie ako predchádzajúce.
Úlohy 71. kola (9/2005)
 1. Nájdite najmenšiu honotu výrazu (x4 + x2 + 5) / (x2 + 1)2, kde x je reálne číslo.
 2. Je daný rovnoramenný trojuholník ABC so
  základňou BC a uhlom veľkosti 120° pri vrchole A. Priamka
  prechádzajúca bodom A a kolmá na jedno z ramien rozdeľuje
  trojuholník na dva menšie trojuholníky, z ktorých ten tupouhlý má
  vpísanú kružnicu s polomerom 1. Určite obsah trojuholníka ABC.
 3. Čísla 1, 2, …, 8 sme rozdelili na dve
  množiny (nie nutne rovnako veľké) tak, že súčin čísel v prvej je
  deliteľný súčinom čísel v druhej množine. Nájdite najmenšiu
  hodnotu podielu prvého a druhého súčinu.
 4. Koľko existuje dvojíc celých čísel x, y medzi 1 a 1 000 takých, že x2 + y2 je deliteľné 49?
Úlohy 70. kola (8/2005)
 1. Celé číslo zapísané v desiatkovej sústave v tvare d1d2…dk sa nazýva hadie, pokiaľ jeho cifry spĺňajú nerovnosti di < di+1 pre nepárne i a di > di+1 pre párne i. Nájdite všetky hadie štvorciferné
  čísla, ktoré majú všetky cifry rôzne.
 2. Nájdite všetky čísla n, pre ktoré má daná sústava riešenie.
  log10sin x + log10cos x = -1,
  log10(sin x + cos x) = (log10n -- 1)/2
  .
 3. Nájdite najmenšie kladné kladné celé číslo n, pre ktoré rovnica [200/x] = n nemá celočíselné riešenie x. Symbol [x] označuje najväčšie celé číslo menšie ako x (dolnú celú časť x).
 4. Dve kružnice k1 a k2 s polomermi 3 a 6 majú vonkajší dotyk. Navyše sa obe zvnútra dotýkajú kružnice k3 s polomerom 9. Určite dĺžku tetivy kružnice k3, ktorá sa zvonku dotýka oboch kružníc k1 a k2.
Úlohy 69. kola (7/2005)
 1. Nech x a y sú kladné reálne čísla, pre ktoré platí 2.log (x - 2y) = log x - log y. Nájdite hodnotu x/y.
 2. Lichobežník ABCD má základne AB a CD s dĺžkami postupne 5 cm a 1 cm. Na strane AD je daný bod M a na strane BC je daný bod N tak, že MN je rovnobežná so stranou AB a obsah štvoruholníka ABMN je dvojnásobkom obsahu štvoruholníka CDMN. Nájdite dĺžku úsečky MN.
 3. Nájdite všetky kladné celé čísla n, pre ktoré platí, že súčet prvých n prirodzených čísel delí súčin prvých n prirodzených čísel.
 4. Koľko je deliteľov čísla 302005, ktoré nie sú deliteľmi čísla 202002?
2.\n 2.úloha: Dĺžka MN je 3.\n 3.úloha: Súčet prvých n prir. čísel delí ich súčin pre také n, ktoré nie sú o 1 menšie ako nejaké nepárne prvočíslo.\n 4.úloha: 2006^3 -- 2006 . 2003.”)’>
Úlohy 68. kola (6/2005)
 1. Na škole s 2005 šudentmi sa ako cudzí
  jazyk vyučuje sanskrit a swahilčina, pričom každý študent musí
  študovať aspoň jeden z týchto jazykov. Ďalej vieme, že swahilčinu
  študuje 80 až 85% študentov a sanskrit 30 až 40%. Nájdite najmenší
  a najväčší možný počet študentov, ktorí študujú oba jazyky.
 2. Do kružnice k je vpísaný štvorec S (teda všetky vrcholy štvorca ležia na kružnici k. Zostrojme štvorec rôzny od štvorca S, ktorého dva vrcholy ležia na kružnici a dva na jednej strane pôvodného štvorca S. Zistite pomer obsahov štvorcov S a .
 3. Koľko celých čísel tvaru 10i -- 10j, kde
  0 ? j < i ? 99, je deliteľných
  1001?
 4. O funkcii f(x) vieme, že f(3x) = 3f(x) platí pre všetky reálne čísla x a navyše f(x) = 1 -- |x -- 2| pre 1 ? x ? 3. Nájdite najmenšie kladné reálne číslo x, pre ktoré f(x) = f(2005).
Úlohy 67. kola (5/2005)
 1. Označme S množinu vrcholov kocky s hranou dĺžky 1. Nájdite súčet obsahov všetkých trojuholníkov, ktorých vrcholy ležia v množine S.
 2. Nech x, y, z sú kladné reálne čísla, pre ktoré platí:
  xyz = 1,
  x + 1/z = 5,
  y + 1/x =29
  .Nájdite z + 1/y.
 3. Nájdite všetky kladné celé čísla n s desatinným zápisom tvaru amam-1…a0 také, že a1a0amam-1…a20 = 2n.
 4. N študentov sedí v laviciach usporiadaných do tabuľky m x n, kde m, n > 2. Každý študent si podá ruku so všetkými susediacimi študentmi (pod susediacim sa myslí horizontálne, vertikálne, ale aj diagonálne). Zistilo sa, že spolu si podali ruky 1020-krát. Nájdite N.
Úlohy 66. kola (4/2005)
 1. Nájdite najmenšie také prirodzené číslo n, kde číslo 15n sa skladá len z cifier 0 alebo 8.
 2. V trojuholníku ABC je veľkosť uhla pri vrchole A 60° a veľkosť uhla pri vrchole B 45°. Os uhla z vrchola A pretína stranu BC v bode T, kde |AT| = 24. Nájdite obsah trojuholníka ABC.
 3. Nájdite aritmetický priemer všetkých čísel tvaru  |a1 - a2| + |a3 - a4| + |a5 - a6| + |a7 - a8| + |a9 - a10|, kde množina čísel {a1, a2,…, a10} je permutáciou množiny čísel {1,
  2,…, 10}.
 4. Reálne číslo x spĺňa rovnosť [x + 0,19] + [x + 0,20] + [x + 0,21] + … + [x + 0,91] = 546. Nájdite [100x].
Úlohy 65. kola (3/2005)
 1. Konečná množina prirodzených čísel
  obsahuje číslo 68 a má aritmetický priemer 56. Ak odstránime číslo
  68, tak aritmetický priemer zvyšných čísel bude 55. Aké najväčšie
  číslo môže obsahovať táto množina?
 2. Pre štvorsten ABCD platí: |AB| = 3 cm, obsah steny ABC je 15 cm2, obsah steny ABD je 12 cm2 a uhol, ktorý zvierajú steny ABC a ABD, je 30°. Nájdite objem štvorstena ABCD.
 3. Dvaja hráči A a B hrajú niekoľkokrát za
  sebou takúto hru s mincou. V každej hre sa hráči striedajú pri
  hode mincou, na ktorej s pravdepodobnosťou 1/2 padne hlava a s
  pravdepodobnosťou 1/2 padne znak. Ten, komu prvému padne hlava,
  vyhráva. Nasledujúcu hru začína vždy hráč, ktorý prehral. Hráč A
  začína prvú hru. Nájdite pravdepodobnosť, s ktorou hráč A vyhrá
  šiestu hru.
 4. Koľkými spôsobmi môžeme zafarbiť v tabuľke 7 x 7 dve políčka na čierno a ostatné na bielo? Dve ofarbenia pokladáme za rovnaké, ak jedno dostaneme z druhého otočením tabuľky.
Úlohy 64. kola (2/2005)
 1. Koľkými spôsobmi môžeme napísať číslo n ako súčet troch kladných
  celých čísel, pričom dve riešenia líšiace sa poradím čísel
  pokladáme za rôzne.
 2. Nájdite všetky reálne riešenia rovnice |x + 1| -- |x| + 3|x -- 1| -- 2|x -- 2| = x + 2.
 3. Mäsiar má dvojramenné váhy, ktoré sú
  nepresné (ich ramená sú nerovnako dlhé). Mäsiar však vie, že sú
  nepresné a keďže je poctivý, tak váži týmto spôsobom: vezme
  polovicu mäsa a položí ho na jednu stranu váh a na druhú dá
  závažia. Potom všetko z váh odstráni a vezme druhú polovicu mäsa,
  položí ju na stranu, kde boli pred tým závažia a vyváži ju znova
  závažiami. Súčet týchto dvoch hmotností pokladá za hmotnosť celého
  mäsa. Zistite, či na tomto spôsobe zarába, prerába, alebo predáva
  za naozajstnú cenu.
 4. Vo vnútri konvexného štvoruholníka ABCD je daný bod O, ktorý je spojený s vrcholmi. Nájdite obsah štvoruholníka s vrcholmi v ťažiskách trojuholníkov ABO, BCO, CDO, ADO.
= 2.\n 3.úloha: Mäsiar na tomto spôsobe váženia mäsa zarába.\n 4.úloha: Obsah vzniknutého štvoruholníka je 2/9 obsahu štvoruholníka ABCD.”)’>
Úlohy 63. kola (1/2005)
 1. Nech r = 0,abcd je desatinné číslo, kde a, b, c, d sú cifry nie nutne nenulové. Zo všetkých aproximácii tvaru 1/n alebo 2/n, kde n je celé číslo, je pre číslo r najlepšia aproximácia 2/7. Zistite, koľko existuje rôznych čísel r
  vyhovujúcich podmienkam úlohy.
 2. Nájdite dĺžku strany najväčšieho
  rovnostranného trojuholníka, ktorý sa dá vpísať do obdĺžnika so
  stranami 10 a 11.
 3. Nájdite najväčšie kladné celé číslo, ktoré sa nedá napísať v tvare 42a + b, kde a, b sú kladné celé čísla a b je zložené číslo.
 4. Nech n je prirodzené číslo väčšie ako 1. Hádžeme n-krát za sebou falošnou mincou. Pravdepodobnosť toho, že padne práve raz “hlava” sa rovná pravdepodobnosti toho, že padnú práve tri “hlavy”. Aká je pravdepodobnosť, že padnú práve dve “hlavy”? Pre aké čísla n má úloha riešenie?
3 má úloha tri riešenia.”)’>

Úlohy 62. kola (12/2004)

 1. Trojuholník ABC má strany dĺžky 425 cm, 450 cm
  a 510 cm. Cez jeho vnútorný bod (jeden konkrétny) vedieme priamky
  rovnobežné so stranami trojuholníka ABC. Na týchto troch priamkach vytnú
  strany trojuholníka ABC úsečky rovnakej dĺžky. Aké budú mať tieto úsečky
  dĺžku?
 2. Máme reťazec skladajúci sa z 15 písmen A a B.
  Spolu sa v ňom nachádza 14 dvojíc susediacich písmen. Dvakrát susedí A s
  A, trikrát A s B, štyrikrát B s A a päťkrát B s B. Koľko takýchto
  rôznych reťazcov existuje?
 3. Nájdite najväčšie prirodzené číslo n, pre ktoré n + 10 delí n3 + 100.
 4. Nájdite hodnotu tg(x + y), pokiaľ viete, že tg(x) + tg(y) = 25 a cotg(x) + cotg(y) = 30.

Úlohy 61. kola (11/2004)

 1. Dobro a zlo si takto delia zisk
  2 000 dukátov: Dobro rozdelí obnos na dve kopy, tak aby boli
  aspoň 2 mince na každej z nich. Potom Zlo rozloží každú kopu na dve
  (neprázdne) časti a zoberie si najmenšiu a najväčšiu z daných štyroch
  kôpok. Zvyšné dve kôpky ostanú pre Dobro. Koľko najviac dukátov si Dobro
  dokáže zabezpečiť svojím prvým delením, ak predpokladáme, že Zlo je
  veľmi šikovné (a chamtivé), aby si vždy zobralo čo najviac?
 2. Koľko riešení v obore reálnych čísel má nasledujúci systém rovníc:
  x + y = 2
  xy -- z2 =
  1
  ?
 3. Nájdite všetky trojciferné čísla, ktoré sa
  rovnajú aritmetickému priemeru šiestich trojciferných čísel, ktoré
  získame permutáciou cifier tohto čísla?
 4. V trojuholníku ABC je ťažnica AD kolmá na ťažnicu BE. Nájdite dĺžku AB, ak viete, že BC = 6 a AC = 8.

Úlohy 60. kola (10/2004)

 1. Nájdite ôsmy člen postupnosti 1440, 1716, 1848,
  …, ktorej členy získame ako súčin zodpovedajúcich si členov dvoch
  aritmetických postupností.
 2. Označme N najväčší násobok čísla 8, ktorý nemá žiadne dve cifry rovnaké. Zistite, aký zvyšok dáva číslo N po delení 7.
 3. Na šachovom turnaji sa zúčastnilo osem
  šachistov. Hralo sa systémom každý s každým s tým, že za víťazstvo sa
  udeľoval 1 bod, za remízu 0,5 bodu a za prehru 0 bodov. Po skončení
  turnaja sa zistilo, že každý hráč získal iný počet bodov. Šachista na
  druhom mieste mal toľko bodov ako poslední štyria dohromady. Aký bol
  výsledok zápasu šachistu, ktorý skončil na treťom mieste, so šachistom,
  ktorý skončil predposledný?
 4. O trojuholníku vieme, že jeho dv evýšky sú aspoň také dlhé, ako zodpovedajúce strany. Nájdite uhly tohto trojuholníka.

Úlohy 59. kola (9/2004)

 1. Daný je trojuholník ABC. Bod D leží na priamke AC tak, že |AB| = |AD|. Ďalej vieme, že veľkosť uhla ABC je o 30 stupňov väčšia ako veľkosť uhla ACB. Nájdite veľkosť uhla CBD.
 2. Riešte nerovnicu 2Ax+B ? (1/16)1/x s neznámou x pre tie čísla A, B, pre
  ktoré má táto rovnica na intervale <-4, -1> riešenia len čísla -4
  a -1.
 3. Koľko podmnožín množiny {1, 2, 3, …, 12}
  neobsahuje žiadne dve po sebe idúce čísla?
 4. Ktoré z čísel (17091982!)2, 1709198217091982 je väčšie? Svoju odpoveď dokážte.
  Symbol n! = n . (n-1) . (n-2) … 3 . 2 . 1.

Úlohy 58. kola (8/2004)

 1. Nájdite všetky štvorciferné čísla v tvare aabb, ktoré sú štvorcami celých čísel.
 2. V rovine sú dané tri body. Koľko existuje
  priamok, z ktorých každá má rovnakú vzdialenosť od všetkých troch bodov.
 3. Zistite koľko riešení má rovnica 100.sin x = x.
 4. Strany ostrouhlého trojuholníka sú uhlopriečkami štvorcov Š1, Š2, Š3. Dokážte, že celý trojuholník je pokrytý týmito štvorcami.
V rubrike: Matematika  | Reagovať
Príležitostné logá Google
Štvrtok, 24. Marec 2011 | Autor: sjiricek

Všetci poznáme klasické logo internetového vyhľadávača Google.

Ale, často pri “browsovaní netom” zisťujeme cez logo významné dni, ktoré pripadajú na aktuálny dátum. dnes, keď píšem tento článok je 24. marec a v tento deň si Google pripomína 137. výročie narodenia Harry Houdini. Ktro to bol? Priznám sa -- neviem. Tak opäť googliť a vygoogliť:

Harry Houdini (24. marec 1874 Budapešť – 31. október 1926), jeho pravé meno bolo Ehrich Weisz (po tom ako imigroval do USA si ho zmenil na Erich Weiss), bol maďarský kúzelník, hadí muž (považovaný za najlepšieho), kaskadér, skeptik a vyšetrovateľ duchovna, filmový producent, herec a amatérsky letec.
zdroj: wikipédia

… tak a ešte odkaz na databázku príležitostných log Googlu -- Doodles od roku 1998.

V rubrike: Oddych  | Reagovať
Významné dni – marec
Streda, 23. Marec 2011 | Autor: sjiricek

6. Svetový deň glaukómu

8. Medzinárodný deň žien

11. Svetový deň obličiek

15. Svetový deň práv spotrebitelov

21. Svetový deň bábkarstva a bábkového divadla
21. Svetový deň Downovho syndrómu
21. Svetový deň lesov
21. Svetový deň poézie

22. Svetový deň vody

23. Svetový deň meteorológie

24. Svetový deňtuberkulózy

25. Deň počatého dieťaťa

27. Mezinárodný deň divadla

28. Deň učiteľov

V rubrike: Oddych  | Reagovať
Prvočíselný rozklad
Utorok, 22. Marec 2011 | Autor: sjiricek

Vypísanie prvočíselného rozkladu použitím JavaScriptu

(Do prvého okienka zadajte prirodzené číslo väčšie ako 1.)


Zadaj číslo: 

Prvočíselný rozklad:

P.S. To bolo času a energie, kým som rozchodil javascript v tomto poste! Ešte aj form tag robil problémy, ale nakoniec to skončilo ako v správnej rozprávke happyendom.
Všetko vďaka dvom pluginom:

V rubrike: Matematika  | Reagovať
Maturita 2011
Pondelok, 21. Marec 2011 | Autor: sjiricek

Ponúkam test z matematiky na stiahnutie, keďže oficiálne stránky slovenskej maturity o testoch mlčia a netuším dôvod, ktorý by im mal brániť zverejniť test.

Je to test s kódom 3306: test_matematika_3306_2011

Prikladám aj kľúč správnych odpovedí, ktorý som našiel na stránke žiaka 4. ročníka -- http://matematika.6f.sk. S jeho odpoveďami úplne súhlasím.

 Číslo úlohy  Kód testu : 3306
 1 15
 2 336 
 3  34
 4  36
 5  -2011
 6  90
 7  -40
 8 36 
 9  4,24
 10  348
 11  700
 12  0,11
 13  6
 14  35,26
 15  5
 16  294
 17  242
 18  2
 19  10
 20  3
 21  B
 22  A
 23  C
 24  A
 25  E
 26  B C
 27  D
 28  E
 29  C
 30  D

Po zverejnení oficiálneho kľúča na stránkach NÚCEM  musím skonštatovať, že som sa v úlohe číslo 26 nechal nachytať. Správne sú tri tvrdenia: okrem prvých dvoch aj posledné:

 • Ak x ∈ B a x ∉ A, tak x ∈ B -- A.
 • Ak x ∈ B a x ∉ A, tak x ∈ A ∪ B.
 • Ak x ∈ A ∩ B, tak x ∈ A alebo x ∈ B.

Preto správna odpoveď na otázku číslo 26 nie je B ale C.

V rubrike: Matematika  | Reagovať